Regulamin konkursu „Zostań Ambasadorką Beauty City”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs promocyjny zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą "Zostań Ambasadorką Beauty City"
 2. Organizatorem Konkursu jest Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 4, 80-310, NIP: 959-151-11-09, REGON: 220167787, zwana dalej "Organizatorem".
 3. Zleceniodawcą konkursu jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39; NIP 525-217-59-77; Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000083512, zwana dalej "Zleceniodawcą".
 4. Fundatorami nagród w konkursie są:
  1. Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39; NIP 525-217-59-77; Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000083512
  2. L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-230, ul. Daniszewska 4; NIP 524-030-33-75; Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000063684.
  z których każdy zwany jest dalej "Fundatorem" bądź łącznie „Fundatorami”,
 5. Konkurs organizowany będzie na terenie eventów Super-Pharm Beauty City – Po Drugiej Stronie Lustra (zwanej dalej Strefą), które odbędą się:
  1. CH Bonarka, Kraków, ul. Kamieńskiego 11, w terminie 27-30.09.2018 r., w godzinach pracy Centrum Handlowego
  2. CH Magnolia Park, Wrocław, ul Legnicka 58, w terminie 04-07.10.2018 r., w godzinach pracy Centrum Handlowego
  3. CH Złote Tarasy, Warszawa, ul. Złota 59 w terminie 25-28.10.2018 r. w godzinach pracy Centrum Handlowego
 6. Uczestnikiem Konkursu może być każdy osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 7. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 9. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 10. Każdego dnia trwania konkursu Uczestnik uprawniony jest do jednokrotnego udziału w Konkursie. 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. Udział w jednym z eventów Super-Pharm Beauty City – Po Drugiej Stronie Lustra w miejscach i terminach wskazanych w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
  2. Posiadanie konta użytkownika w portalu społecznościowym Instagram.
  3. Wykonanie fotografii dokumentującej obecność w miejscu realizacji jednego z eventów Super-Pharm Beauty City – Po Drugiej Stronie Lustra
  4. Opublikowanie ww. fotografii w portalu społecznościowym Instagram lub facebook z użyciem oznaczeń #BEAUTYCITYPL i #SUPERPHARMPOLAND.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje w całości Regulamin Konkursu.

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

 1. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 2. W każdą sobotę Organizator wyłoni troje Laureatów konkursu, którzy od czwartku do soboty na swoim profilu społecznościowym typu Instagram lub Facebook umieścili post z eventu wraz z #beautycitypl oraz #superpharmpoland.
 3. Laureaci o wygranej zostaną poinformowani przez Zleceniodawcę eventu Super-Pharm Beauty City – Po Drugiej Stronie Lustra w sobotę na fanpage Super-Pharm - sekcja wydarzenie - Beauty City Kraków o godzinie 20:30 tj.:
  1. 29.09.2018 r. w CH Bonarka, Kraków, ul. Kamieńskiego 11
  2. 06.10.2018 r. w CH Magnolia Park, Wrocław, ul Legnicka 58
  3. 27.10.2018 r. w CH Złote Tarasy, Warszawa, ul. Złota 59
 4. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 9, po 3 nagrody na każdy z terminów realizacji Konkursu.
 5. Laureaci konkursu wezmą udział w metamorfozie w Krainie Magicznego Lustra. Polegającą na wykonaniu profesjonalnego makijażu oraz fryzury przez ekspertów marki L’oreal poza obowiązującą w miejscu eventu kolejnością o następujących godzinach w każdą niedzielę trwania eventu:
  1. 11:30
  2. 12:10
  3. 12:50
 6. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom przez przedstawiciela Organizatora.
 7. Nagroda przepada w sytuacji złamania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, podania błędnych danych lub innych sytuacji będących podstawą do dyskwalifikacji Uczestnika przez Komisję.
 8. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wybranej nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych Uczestników jest Zleceniodawca. Dane osobowe Uczestników są̨ zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Kontakt w sprawie danych osobowych: pocztą tradycyjną wysyłając list na adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: ochronadanych@superpharm.pl.
 2. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w celach realizacji Konkursu. Dodatkowo laureat jest zobowiązany do podania w protokole odbioru nagrody numeru pesel i adresu zamieszkania w celu realizacji rozliczeń z organami Urzędu Skarbowego właściwego dla Uczestnika Konkursu .
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L NR 119).
 5. Uczestnik podaje dane dobrowolnie, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić́ udział w Konkursie lub wydanie Nagród. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe Uczestników (z wyłączeniem danych Zwycięzców i osób, które wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych) po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu zostają̨ usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania wymaganego przez organy administracji państwowej, w tym organy skarbowe.

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

 1. Z chwilą wydania Nagrody Zleceniodawca nabywa prawa do fotografii konkursowej Zwycięzcy, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznej udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Z chwilą wydania Nagrody Zleceniodawca nabywa prawa do wizerunku Zwycięzcy w celach promocji działalności Zleceniodawcy w mediach społecznościowych, na stronie Zleceniodawcy oraz materiałach prasowych w formie drukowanej lub Internecie, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wizerunku,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono,
  3. w zakresie rozpowszechniania wizerunku, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznej udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji na adres Organizatora wskazany w pkt.2 Postanowień Ogólnych niniejszego Regulaminu. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest ważny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Super-Pharm Poland sp. z o.o. oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach związanych z realizacją Konkursu lub marketingowych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2018 r.

Partnerzy

 • logo vichy
 • logo la roche posay
 • logo loreal
 • logo maybelline
 • logo elseve
 • logo garnier
 • logo mixa
 • logo chiodo
 • logo bourjois
 • logo rimmel
 • logo max factor
 • logo sallyhansen
 • logo seboradin
 • logo bausch lomb
 • logo scholl
 • logo life